Vedtægter

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnens vedtægter:

Download (PDF): Isbjørnenes Vedtægter-2014

§ 01
Foreningens navn er Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen.
Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.

§ 02
Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel og at skabe samvær og glæde gennem fælles aktiviteter og tillige at arbejde for forbedring af de nuværende badefaciliteter for foreningens såvel sommer- som vinterbadere.

§ 03
Et medlem skal være fyldt 18 år for at kunne optages i foreningen, medlemskabet er først gyldigt, når indmeldelsesblanketten er udfyldt og kontingentet betalt. Endvidere forpligter medlemmet sig til at overholde gældende vedtægter og regler.

§ 04
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt. Betalingsfristen er d. 15. november.

§ 05
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og nøglen til båd/badehus skal, inden 14 dage, afleveres til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis kontingentet ikke betales inden den fastsatte frist. En eksklusion grundet kontingentrestance, kan ikke påklages. Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen og den ekskluderede er enige om eksklusionen. Nøgle til båd/badehus skal afleveres til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage efter eksklusionen. Medlemmer ekskluderede på grund af kontingentrestance kan tidligst søge om nyt medlemskab til det næstfølgende regnskabsår.

§ 06
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 30 dages varsel pr. brev/mail til medlemmerne.

§ 07
Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Godkendelse af kontingent.
  8. Godkendelse af budget.

9. Valg til bestyrelsen:

Valg af formand, ulige år.

Valg af kasserer, lige år.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år.

Valg af 2 suppleanter, hvert år.

10. Valg af 2 revisorer, ulige år.

Valg af revisorsuppleant, hvert år.

11. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dag før generalforsamlingens afholdelse.

§ 08
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Således tildeles disse to funktioner hver en foreningsbetalt mobiltelefon, hvis nr. skal offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag, hvor foreningens medlemmer færdes til daglig.

De to foreningsbetalte telefoner følger den til enhver tid siddende formand og kasserer. Udgiften til telefonerne skal være indeholdt i budgettet, evt. som en del af kontorhold og fremgå af regnskabet, når det forelægges på generalforsamlingen (i marts). Generalforsamlingen fastsætter en øvre grænse for abonnementets størrelse. Såfremt tlf. nr. til de to telefoner ændres, påhviler det formand og kasserer hurtigst muligt at give medlemmerne besked om ændringen.
Bestyrelsen konstituerer sig mht. valg af næstformand og øvrige tillidsposter.
Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.

§ 09
Behandling af forslag til generalforsamlingen

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Kun medlemmer med gyldigt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end ét medlem.

Hvis mindst 1 medlem forlanger det, skal en afstemning være skriftlig. Referatet fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten. Referatet skal være et beslutningsreferat, som dog skal indeholde bestyrelsens skriftlige beretning i sin fulde ordlyd. Referatet skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse med en indsigelsesfrist på 2 uger. En udskrift af referatet, såvel som det godkendte regnskab og budget, skal indsættes i foreningens protokol straks efter indsigelsesfristens udløb.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 25 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette.

Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse iht. § 06, afstemning iht. § 09.

§ 11
Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Revideret regnskab forsynes med påtegninger af revisorer og udsendes til medlemmerne sammen med budgetforslaget senest en uge før den ordinære generalforsamling.

§ 12
Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 13
Vedtægtsændringer
Begrundede vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt for forslaget. Kan dette flertal ikke opnås, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 1/2 af de fremmødte skal stemme for.

§ 14
Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør opbevares foreningens materiel og formue i Kulturel Forvaltning, Ishøj Kommune. Oprettes der ikke en tilsvarende forening inden for 2 år, tilfalder formue m.m. ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.

§ 3
ændret på ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. marts 2013.

§ 2 samt 4-8, § 10-11 og § 13 ændret, § 9 og 12 tilføjet
(hvilket rykker de følgende paragraffer henholdsvis 1 og 2 pladser ned) på ordinær generalforsamling tirsdag d. 11 marts 2014.

Livreddertaarn-side-10